ธุรกิจพิชิตล้าน SHARK TANK THAILAND

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ !!

โอกาสเป็นของคุณแล้ว ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือกำลังอยากทำธุรกิจ แต่ต้องการหาเงินทุนเพิ่ม
รายการ Shark Tank Thailand จะผลักดันให้ทุกฝันของคุณเป็นจริง

หากคุณคือ นักธุรกิจที่ต้องการสมัครเข้าร่วมรายการ กรุณากดสมัครด้านล่าง และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมส่งไฟล์ แนะนำตัวความยาว 3 นาที เพื่ออธิบายธุรกิจของคุณสั้นๆ และแนบรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ หรือตัวอย่างธุรกิจของคุณที่มีอยู่จริง หากธุรกิจของคุณมี สมาชิกมากกว่า 1 ท่าน กรุณาระบุชื่อให้ครบถ้วน ลงในช่องกรอกข้อมูล และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมรายการ

 • ผู้ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ที่เป็น
  • ผู้ประกอบธุรกิจเริ่มต้น (START UP)
  • ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดนวัตกรรมแปลกใหม่ ที่ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ต้องการหาผู้ร่วมทุนในผลิตภัณฑ์ของตนเองหรือในครัวเรือน
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยได้ร่วมรายการ Shark Tank Thailand ด้วยธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์เดียวกันมาก่อน
 

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงในใบสมัครทางเว็บไซต์ www.sharktankthailand.com เท่านั้น

*เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเรียบร้อย จะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัคร
**สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับอีกครั้งเพื่อแจ้งวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการ Audition ซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบ ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนในใบเตรียมความพร้อม เพื่อการคัดเลือกที่เจ้าหน้าที่ส่งให้ทางอีเมล พร้อมแนบหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งกลับมาให้เจ้าหน้าที่ก่อนวัน Audition

2. การ Audition สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ

ผู้เข้ารอบต้องเตรียมข้อมูล รายละเอียด และอุปกรณ์สำหรับการนำเสนอธุรกิจของตนในรอบ Audition เสมือนการถ่ายรายการจริง เพื่อนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการการคัดเลือก
*ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Audition จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายหลังเพื่อแจ้งยืนยันสิทธิ์ และส่งเอกสารเตรียมความพร้อมเพื่อการถ่ายทำ นัดหมายวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการถ่ายทำ โดยผู้ประกอบการต้อง 1. ส่งเอกสารกลับมาให้เจ้าหน้าที่ก่อนวันถ่ายทำ 2. แจ้งรายละเอียดของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการนำเสนอในรายการล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)

3. นำเสนอธุรกิจต่อ Sharks

ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อม ในการนำเสนอธุรกิจและอุปกรณ์การนำเสนอให้พร้อม (ถ้ามี) ทางรายการมีเวลาให้ 3 นาที /ธุรกิจ

4. การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะธุรกิจ Due Diligent

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการเลือกจาก Shark เท่านั้น โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของธุรกิจใน 3 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการทำงานของบริษัท โดยเป็นการตรวจสอบและประเมินทรัพย์สิน ตลอดจนหนี้สินของบริษัทฯ ว่ามีมูลค่าอยู่จำนวนเท่าใด ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้อ้างอิงในรายการหรือไม่ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเพียงพอ โดยการทำ Due Diligence นั้นมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการซื้อขายหรือการควบรวมกิจการ

5. ทำสัญญาและรับเงินทุนจาก Shark

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการเลือกจาก Shark และผ่านขั้นตอนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะธุรกิจเท่านั้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้

 • ผู้มีรายชื่อในแต่ละรอบต้องแสดงตัวเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ตามวัน เวลา และที่กำหนด หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือยกเลิกสิทธิ์ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ผลการคัดเลือกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมรายการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

สมัครเข้าร่วมรายการ