ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ทำการสำรวจความเชื่อมั่นของครัวเรือนและผู้ประกอบการต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2562 โดยทำการสำรวจ 2 ครั้ง ในวันที่ 25 มี.ค. และ 3 เม.ย. พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณามุมมองของคนไทยต่อภาพรวมเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง พบว่า ครัวเรือนและผู้ประกอบการไทยที่ทำการสำรวจปรับเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง จากส่วนใหญ่ที่ “เชื่อมั่นเพิ่มขึ้น” มาเป็น “เชื่อมั่นในระดับเดิมไม่เปลี่ยนแปลง” ไปจากช่วงก่อนการเลือกตั้ง ส่วนหนึ่งมองว่า สถานการณ์ทางการเมืองในระยะต่อไปน่าจะมีผลจำกัดต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง

ถึงแม้จำนวนคนที่ “มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น” จะมีสัดส่วนลดลงในการสำรวจครั้งที่ 2 เพราะเห็นว่าต่อไปปัจจัยทางการเมืองอาจส่งผลจำกัดต่อสภาวะการครองชีพของตนเอง ประกอบกับยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในระยะถัดไป แต่คนส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้กลับให้ความสำคัญต่อการเบิกจ่ายที่ต่อเนื่องของภาครัฐมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นการสะท้อนว่ายังมีกลุ่มคนที่ให้น้ำหนักกับสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโครงการใหม่ๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งมองว่าความต่อเนื่องของการลงทุนภาครัฐมีความสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ และน่าจะเป็นการรักษาฐานความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทย รวมถึงเป็นแรงประคองการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่สำคัญในช่วงรอยต่อทางการเมือง